Özgün Finansman

BBOM Derneği için nitelikli eğitim her çocuk için bir haktır ve tamamen kamusal kaynaklarla karşılanması gerekir. Ülkedeki tüm okulların nitelikli kamusal eğitim sağlayacağı günlere ulaşana dek BBOM Derneği, kendi eğitim ve okul modeli önerisinin hem işlerliğini göstermek hem de bağımsız bir uygulama deneyimi ile daha da geliştirmek amacıyla özgün bir finansman modelini denemektedir. 

Bu finansman modeline göre BBOM Derneği okul açmaz. Okulları, BBOM Modeli’ni benimseyen ve yaşadıkları yerde bir araya gelen ebeveynler, eğitime gönül verenler, eğitimciler açarlar ve işletirler. Açılan bu okullar finansal olarak tamamen özerktirler ve kar amacı gütmeden ama aynı zamanda sürdürülebilir olacak şekilde kendi öz kaynakları ile ayakta kalmayı hedeflerler. 

BBOM Modeli’ni uygulayan okulların finansman yapısının merkezinde, özel okullardaki temelli sorunları ortadan kaldırmayı hedefleyen birçok mekanizma hayata geçirilmesi hedeflenir. Bu modelde okul ücretleri, ticari bir kar amacı güdülmeksizin, temel olarak kendi giderlerini karşılayacak şekilde belirlenir. İmkânsızlıklar nedeniyle nitelikli eğitime ulaşma şansı olmayan çocuklar için herhangi bir ayrım yapılmadan ihtiyaç odaklı kotalar oluşturulur. BBOM Modeli’ni uygulayan okullarda, yasal mevzuatın izin verdiği ölçülerde, “kademeli ücretlendirme”, “ihtiyaç bursu” ve “destek aile-ikinci aile” uygulamalarıyla maddi imkânı olmayan çocukların eğitim masrafları karşılanması hedeflenir. 

BBOM Modeli’ni uygulayan okulların tüm çalışanlarının özlük hakları tam ve eksiksiz olarak sağlaması; istihdam politikalarında (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapmaması; liyakatın denk olduğu durumlarda dezavantajlı grupların istihdamına öncelik vermesi belirleyici referans noktalarıdır.

Amaç kâr değil, finansal sürdürülebilirlik…

BBOM Modeli özgün bir finansman yapısı önermektedir. Bu yapıya göre BBOM modelini uygulayan okullar ebeveyn-gönüllü inisiyatifleri tarafından kâr amacı güdülmeksizin işletilir. Bu çerçevede;

  • Okul ücretleri, ticari bir kâr amacı güdülmeksizin, temel olarak kendi giderlerini karşılayacak şekilde belirlenir.
  • Ticari kâr amacı gütmeyecek okulun finansmanında ekonomik geliri yüksek olan aileler imkânları ölçüsünde, belirlenecek standart eğitim bedelinden daha fazla katkıda bulunurlar. Buradan elde edilen ek gelir, imkânı daha az olan çocukların eğitim masraflarına aktarılır.
  • BBOM Modeli’ni uygulayan okullara destek vermek isteyen gönüllülerden toplanan kaynaklar da maddi imkânı az ya da hiç olmayan çocuklar için harcanır. İsteyen destekçiler “destek aile” ya da “ikinci aile” modeliyle maddi imkânı olmayan bir çocuğun eğitim masraflarından (tamamen ya da kısmen) sorumlu olurlar. 
  • BBOM Modeli’ni uygulayan okullarda sürekli ve genişleyen bir burs sistemi işletilir. Bu tür mekanizmalarla BBOM Okulları’nda tam burslu çocuk oranının her yıl artarak yüzde 25 seviyesine çıkarılması hedeflenir. Bu yolla projenin toplumsal destek ve yararlanma tabanının genişletilmesi mümkün olur. 
  • BBOM Modeli’ni uygulayan okullar yakın çevresiyle kurduğu ilişkiler ve işbirlikleri ile yerel ve bölgesel girişimlerde bulunur ve bunlardan elde ettiği artı değeri okula aktarırlar. 
  • BBOM Modeli’ni uygulayan okulların tüm çalışanlarının özlük haklarının tam ve eksiksiz sağlanması, işe alım ve işten çıkarma süreçlerinin şeffaf ve adil yürütülmesi olmazsa olmaz ilkedir. Bunun yanı sıra istihdam politikalarında, her ne temelde olursa olsun (milliyet, ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik, sosyal, fiziksel) hiçbir ayrımcılık yapılmaz ve dezavantajlı grupların istihdamı gözetilir.